Politica generala de protectie a datelor personale Anchor Grup SA, si a companiilor afiliate.

Cine suntem

Numele website-ului este https://ourdataprotection.ro. Suntem un grup de companii activand in domeniul imobiliar. Toate politicile privind protectia datelor personale care sustin functionarea wbesite-urilor companiilor din grup sunt consolidate in aceasta politica generala. Toate website-urile apartinand companiilor afiliate Anchor Grup SA sunt listate in aceasta politica.

Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Anchor Grup SA (si a companiilor afiliate acesteia, denumite in continuare (“noi”) cu sediul în social în București, sector 6, B-dul Timisoara nr. 26Z, înregistrată la registrul comerțului sub nr. J40/10051/1997 cod unic de înregistrare 10021221, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginilor de Internet denumite in continuare („website”):

https://anchorgrup.ro

https://bucurestimall.ro

https://plazaromania.ro

https://movieplex.ro

https://hmultiplex.ro

https://incityresidences.ro

https://selectresidences.ro

https://metropolplaza.ro

https://optimumconstruction.ro

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți vizitator al oricarui website din lista de mai sus, compania care administreaza respectivul website (afiliata a Anchor Grup SA) va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării respectivului website, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunilor, dar nu limitate la acestea, de contact, întrebări, comentarii, reclamații sau newsletter, în măsura în care ne contactați în acest fel.

Scopul si temeiul prelucrarii datelor cu caracter personal

Dacă sunteți vizitator al oricarui website din lista de mai sus, compania care administreaza respectivul website (afiliata a Anchor Grup SA) prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de respectiva companie, prin intermediul website-ului respectiv.

Temei: prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe respectivul website. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră oferită pe respectivul website.

Temei: prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al companiei care administreaza respectivul website (afiliata a Anchor Grup SA) de a asigura funcționarea corectă a site-uri web, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor website-ului respectiv, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Durata prelucrarii

Compania care administreaza respectivul website (afiliata a Anchor Grup SA) va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, compania care administreaza respectivul website (afiliata a Anchor Grup SA) va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de aceasta pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Vă puteți exprima opțiunea de retragere a consimțământului prin trimiterea unui email la adresa: dpo@anchorgrup.ro

Dezvaluirea datelor

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, compania care administreaza respectivul website (afiliata a Anchor Grup SA) poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină în desfășurarea activității prin intermediul websote-ului respectiv (de exemplu firme de web design, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea site-ului web respectiv;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către compania care administreaza respectivul website (afiliata a Anchor Grup SA) prin intermediul website-ului respectiv;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea website-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

Transferul datelor

Datele cu caracter personal furnizate către compania care administreaza respectivul website (afiliata a Anchor Grup SA) pot fi transferate în afara României, insa doar către state din Uniunea Europeană.

Drepturile de care beneficiati

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către compania care administreaza respectivul website (afiliata a Anchor Grup SA), conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea companiei care administreaza respectivul website (afiliata a Anchor Grup SA) cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către compania care administreaza respectivul website (afiliata a Anchor Grup SA) a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, compania care administreaza respectivul website (afiliata a Anchor Grup SA) să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv:
  • dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și
  • dreptul ca aceste date să fie transmise de către compania care administreaza respectivul website (afiliata a Anchor Grup SA) către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al companiei care administreaza respectivul website (afiliata a Anchor Grup SA) sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care aceasta. poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: dpo@anchorgrup.ro